Om oss
Integritetspolicy
Företaget  
Affärsidé  
Miljö  
Referenser  
Sponsring  
Aktuellt  
Lediga jobb  
Integritetspolicy Skriv ut
Integritetspolicy Täbykopia

Som tryckeri på en konkurrensutsatt marknad är förmågan att leverera service och skapa förtroende väldigt högt prioriterat för oss på Täbykopia. Vi är stolta över vad vi har presterat sedan 1990. Därför är det viktigt för oss att vi hanterar din integritet på ett ansvarsfullt sätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga samt hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning.
Denna policy kan komma att uppdateras. Gällande version finns alltid publicerad på Täbykopias hemsida.
Skriv ut
När behandlar vi personuppgifter om dig?

Täbykopia behandlar personuppgifter om dig när vi har en pågående kund- eller leverantörsrelation, när du visar intresse för en anställning på Täbykopia eller i övrigt då du söker kontakt med oss. Vi kan även komma att behandla dina uppgifter i samband med marknadsföringsaktiviteter eller om vi vill ha kontakt för eventuella framtida samarbeten.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Som kund hos Täbykopia tar du del av våra tjänster. De uppgifter som du lämnar till oss registreras och används dels för att administrera kundförhållandet, men även för att leverera beställda tjänster och produkter, fakturera samt hantera eventuella klagomål och reklamationer. Uppgifterna behandlas enligt kundavtalet men lagras även efter avtalet upphört i enlighet med gällande bokföringsregler.

Vi är stolta över våra kunder men har också stort intresse i att komma i kontakt med nya aktörer för att skapa nya, framtida samarbeten. Därför kan vi även komma att hantera uppgifter om dig som ännu inte är kund till oss. Dessa uppgifter kan du själv ha lämnat till oss eller så har vi samlat in dem i andra kanaler.

Som leverantör till Täbykopia nyttjar vi dina tjänster och/eller produkter. Uppgifterna som lämnas till oss eller som vi samlar in använder vi för att administrera relationen enligt vår överenskommelse i enlighet med avtalet och gällande lagar och förordningar.

När du söker lediga tjänster hos oss eller då du visar intresse för att jobba på Täbykopia behandlar vi dina personuppgifter för att kunna värdera dina erfarenheter och din bakgrund mot våra behov. Vid dessa tillfällen krävs att du ger ditt samtycke till varje enskild hantering.

I genomförandet av våra åtaganden eller generellt då vi bedriver vår verksamhet kan vi behöva behandla uppgifter om andra intressenter. Dessa kan vara kontaktpersoner eller aktörer som vi ännu inte har en pågående relation till. De uppgifter vi då behandlar har du själv lämnat till oss eller så har de funnits tillgängliga i andra kanaler (exempelvis på webben). Uppgifterna hanterar vi med stöd av berättigat intresse och så länge Täbykopia har värde att behålla dessa.

Vilka personuppgifter behandlas om dig och hur länge?

Kund- och leverantörshantering
Vilka personuppgifter?
• Namn,
• Kontakt- och adressuppgifter,
• Befattning, roll, titel
• Arbetsgivare och organisationsnummer,
• Köp-/beställningshistorik
• Eventuellt andra uppgifter som du lämnar ifrån dig som har värde i en pågående avtalsrelation
Tidsperiod?
Raderas tre år efter avslutad affär/lagd order eller senare om så överenskommits i avtal. Eventuella personuppgifter behandlas i bokföringsunderlag i sju år enligt Bokföringslagen.

Prospekt/potentiell kund
Vilka personuppgifter?
• Namn,
• Kontakt- och adressuppgifter,
• Befattning, roll, titel
• Arbetsgivare
Tidsperiod?
Raderas då Täbykopia inte längre har intresse att behandla uppgifterna.

Rekrytering
Vilka personuppgifter?
• Namn,
• Kontaktuppgifter och adressuppgifter,
• Utbildningsbakgrund/kompetens,
• Arbetserfarenhet och prestationer,
• Eventuell övrig information som en kandidat väljer att lämna ifrån sig Tidsperiod? Uppgifter om sökande till utlyst tjänst raderas två år efter avslutad rekrytering. För spontanansökningar behandlas uppgifterna i upp till två år eller enligt den tidsgräns som du uttryckligen har samtyckt till.

Hur behandlar Täbykopia dina personuppgifter?

De personuppgifter som Täbykopia samlar in behandlas internt av anställd personal och endast under de tidsperioder som anges i tabellerna ovan. Dina uppgifter kan komma att användas eller göras åtkomliga för utomstående företag eller organisationer som bistår Täbykopia i att fullgöra sina förpliktelser eller sin leverans gentemot dig. Exempel på sådana aktörer är Täbykopias tredjepartleverantör av IT, tryck/efterbehandling och ekonomi, anlitad rekryteringspartner samt företag som Täbykopia samarbetar med för exempelvis distribution. Täbykopia har ansvar för hur uppgifterna behandlas även då så sker hos annan part. Uppgifterna behandlas endast för Täbykopias ändamål och kommer inte användas för andra avsikter.

Vilka rättigheter har du?

Du äger själv rätten till din integritet och därmed dina personuppgifter. Därför bistår Täbykopia dig i din rätt:

…att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.

…till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad under förutsättning att det dina krav strider mot gällande lagstiftning.

…att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Rätt gäller endast om inte Täbykopia längre har giltigt ändamål och laglig grund för fortsatt behandling. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

…att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Täbykopia.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Täbykopia AB (556885-2379).
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på gdpr@tabykopia.se.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Täbykopia behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Förändringar i denna Integritetspolicy
Täbykopia förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument, på denna lagringsplats. Täbykopia uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.